Informace a novinky / Moje nabízené služby / Kde pomáhám / Kontakt /

Řecká princezna - Egyptský pohled na trójskou válku

2. června 2018 v 14:37 | Český Tarot |  Báje a pověsti
Ve dnech, kdy Seti II, vnuk Ramesesa Velkého, byl egyptský faraon, přišla velká loď řízená bouří ze severu, která hledala útočiště v Canopském ústí Nilu. Kousek od místa, kde byla ukotvena loď, stál chrám bošáka Hershefa, který sledoval přes cizince. Kdyby někdo vzal svatyni ve svatyni Hersefova, byl by bezpečný od všech svých nepřátel; a když otrokyně klekl před sochou a sliboval sloužit bohu, osvobodil se od svého pána. Loď, která přišla na Canopus, byla okamžitě oznámena Thonisovi, Strážci ústí Nilu, a zjistil, že patří k princi lidu, kterého Egypťané nazvali Mořským lidem, nebo Aquaiusha, která je Achaeové, ti, kteří sídlili v Řecku a na ostrovech v Egejském moři a v Iónii, které dnes nazýváme Mykény. Thonis to objevil od skupiny námořníků na lodi, kteří se dozvěděli, co se stalo těm, kteří hledali útočiště v Hershefově chrámu, opustili tělo a požádali, aby jim bylo umožněno sloužit bohu.
Když se jim Thonis zeptal, proč chtěli opustit svého pána, protože mu připadalo zvláštní, že muži z Aquaiusha chtějí vstoupit do služby egyptského boha, než aby se vrátili do svých domovů, odpověděli, že se obávali pomsty jejich vlastní bohové, pokud zůstanou na lodi. "... jejich pán odnášel manželku jednoho z řeckých králů" Zdálo se, že jejich princ svému pánovi odnesl manželku jednoho z řeckých králů spolu s velkým množstvím svého pokladu - a to poté, co ho řecký král přijal jako host a přítel a bavilo ho ve svém paláci .

Thonis byl stejně šokován jako námořníci tímto chováním - protože v Egyptě, stejně jako v Řecku, aby se tak choval, hostitel byl myšlenka přinést jistou pomstu od bohů. A chytil princovu loď se všemi na ní a hlídal ji těsně, dokud se nenaučil vůli faraona. Ale řecká princezna způsobila, že byla s veškerou ctí eskortována do chrámu Hathor, bohyně lásky a krásy. Když Seti o tom všechno slyšel, přikázal Thonisovi přinést loď se všemi, kteří se do ní plavili, až po Memphis . Všechno se stalo, jak přikázal, a když dorazili, byla princezna umístěna do bezpečí v chrámu Hathor v Memphisu. Ale princ byl okamžitě veden před Seti, kde seděl ve své velké síni diváků. "Faraone, život, zdraví, síla pro tebe!" vykřikl Thonis a políbil ji před Seti nohama podle zvyku. "Přináším před tebe tohoto cizince, prince Aquaiushy, abys se mohl učit z vlastních úst, kdo to je a proč přišel k tvým břehům." Pak Seti milostivě promluvil s cizím knížetem a řekl: "Vítejte v egyptské zemi, pokud přijdeš v míru a jako ten, kdo slouží bohům. Můj správce Nilu, Thonis, mi říká, že ve své vlastní zemi jste synem krále. Řekni mi o té zemi toho krále - neboť je mi potěšením slyšet divné příběhy a příběhy jiných zemí. " Pohledný mladý princ v bronzovém brnění, který svítil jako zlato, se před Faraonem sklonil a řekl: "Můj pane, přijdu mi v míru - řízen sem proti mojí vůli božím mořem, kterého říkáme Poseidon. Jsem synem Priam, velkého Trojského krále, a já jsem byl na návštěvě v Řecku, kde jsem se stal mou ženou nejkrásnější ženou na světě - Helen, princezna ze Sparta a dcera svého krále, Tyndareus. " Seti Farao zamyšleně pohlédl na pyšného mladého prince a řekl: "Řekni mi, princ z Troy, jak jsi přišel vyhrát tuto princeznu ze Sparty? A králové z Aquaiusha posílají své dcery přes moře, aby se svázali s knížaty jiných zemí? Protože můj učený pisár Ana tady říká, že město Troy je daleko od vody od země a ostrovů Aquaiusha a že mezi oběma zeměmi je válka a soupeření. " "Tvůj pisár Ana je v omylu," odpověděl Prince princezně. "V dědečkovském dni došlo k nějakým bojům, ale od té doby jsme se usadili v míru. Přišel jsem jako jeden z mnoha knížat Aquaiushy, kteří byli nápadníky za ruku Helenové - a král Tyndareus ze Sparty mi ji dal. " V tom mrchali močetníci, kteří hledali svatyni v Hershefově chrámu, a Seti Faraon jim řekl: "Thonis hlásí, že ty, kteří jsou nyní služebníci Hershefa, vyprávějí další příběh o těchto záležitostech. Promluvte bez strachu, neboť jste nyní moji subjekty a já vás ochrání. " "Král Egypta," odpověděl vůdce, "z ostrovů jdeme jen málo námořníků, kteří jsou z řeckého lidu, kterého říkáte Aquaiusha, nikoli Trojští muži, kteří považujeme za barbary. Posloužíme bohům Řecka a my se také bojíme a víme, že trestají špatné. "Tento muž, princ trofej Paříže, který byl náš pán, přišel, když říkal, že je přítelem Sparty. Ale on neříká pravdu o tom, co se tam stalo. Všichni lidé z našich zemí vyslechli Helenu, nejkrásnější ženu na světě, dceru krále Tyndarea ze Sparty a Ledse jeho královnu - ačkoli se říká, že ve skutečnosti Zeus, král bohů, kterého nazýváš Amon- Re, byl její otec. " Seti přikývl, když to slyšel a zamumlal: "Ačkoli Amon-Re byl otcem Hatepsuutu, Velké královny Egypta. Ano, bohové mohou být opravdu otcové duchů, kteří bydlí v tělech králů a královen. " "Knížata Řecka a ostrovů všichni hledali ruku Helen v manželství," pokračoval na námořníka, "nejen pro její krásu, ale také proto, že kdokoli ji vzal, se stane králem Sparty.

Trojská Paříž však nebyla mezi nimi. Ne, král Tyndareus dal svou dceru Menelaovi, mladšímu synovi krále Mycenae, a všem ostatním svým nápadníkům se přísahal, že se bude řídit jeho volbou a bude stát u Menelause, pokud se někdo pokusí ukrást svou ženu.

To bylo před několika lety. Od té doby Tyndareus udělal Menelause krále Sparty a tam vládl s Helenou jako svou královnou. Kníže z Troy přišel jako host a velvyslanec, a byl vítán jako takový. Po mnoho dní sídlil ve Spartě, dokud nebyl Menelaus nucen opustit město na nějakou aférku státu. Když byl pryč, odvedla Paříž Helenovou silou spolu s velkým pokladem a odplatila se - jen aby byla zachycena v bouři, kterou poslali rozhněvaní bohy a kteří sem byli poháněni. " "To je falešné!" křikl princ Paris. "Helen přišla z vlastní svobodné vůle.Požádala mě, abych ji vzal, protože nenáviděla svého manžela, Menelause! A poklad, který jsme si s sebou vzali, byl její vlastní. " "Kníže Troy," řekl Seti faraon "Vy jste mi již vyprávěli dvě příběhy, které nesouhlasí. Nejdřív říkáš, že jsi vyhrála tuto princeznu od jejího otce, když všichni princi Aquaiusha přišli jako její nápadníci a pak přiznáváš, že jsi ji vzal od manžela, kterého jí otec vybral pro ni a stal se králem Sparty ... Vizier , vést tohoto knize Troy se svou ctí královskému penzionu - a uvidíte, že on a jeho následovníci jsou dobře střeženi a připraveni se před mnou znovu objevit, když jim pověřím jejich přítomnost. " "Farao mluvil - život, zdraví, síla je pro něj!" vykřikl Para-em-heb Vizier a poklonil se před Seti. Pak na znamení od něj strážní zavřeli a vedli prince Troy a jeho následovníky pryč. "A teď," řekl Seti faraon, "navštívíme tuto princeznu z Aquaiusha, kde sídlí v chrámu Hathor." Seti a jeho společníci, pisár Ana a Roi vysoký kněz Amon-Re, se vydali do chrámu Hathor, kde byla krásná princezna Helena ubytována v péči o kněžky bohyně. "Seti cítil, že je skutečně v přítomnosti nejkrásnější ženy na světě" Když ji pozoroval, Seti cítila, že je skutečně v přítomnosti nejkrásnější ženy na světě, možná i bohyně na zemi. Příběh princezny byl daleko odlišný od příběhu prince. Podle ní měla s manželkou Menelausovou a jejími dvěma dětmi velkou štěstí a vůbec necítila lásku k Trojanovi v Paříži. Z toho, co mu řekla, Seti pochopila, že ji Paříž odnesla kouzlem, vzala si na sebe podobu Menelause, aby ji přitáhla z paláce, po dlouhé údolí k moři a na lodi, která se tak brzy byl chycen bouří. Taková změna tvaru byla známá mezi kouzelníky Egypta, přestože se podle Helenových slov zdálo, že v Řecku praktikují pouze bohové a že magie byla v její zemi téměř neznámá. "Protože veliký faraon, prosil jsem Helenu," mě chráni na počest, dokud můj pán a láska Menelaus nepřijde hledat a nevyžadovat mne od tebe a nenechat toho zlého prince, aby mě přinesl jako ostudnou zajatku Troii. " Helena plakala a veliký červený klenot, který měla na sobě, Star Stone, kterou jí dala bohyně lásky, se zjevně plakala slzami krve, jak se třásla na prsou v oslnivém slunečním světle, které spadalo mezi sloupy. Seti byla velice pohnutá svým příběhem a přísahal jí přísahou a řekl: "Amon-Re, otec bohů a mužů, přísahám, že tady v chrámu Hathor budete žít s celou čestí, dokud nepřijde Menelaus za vás. A pošlem tohoto zlého knížete z Troy bez pokladu jeho nebo jeho zajatce - a pokud se bude snažit vás znovu ukrást, uvidí jeho smrt a každý z jeho národa, který přijde do Egypta a hledá vás, také hrozí smrti. " Všechno se dělo, jak přikázal faraon Seti. Kníže Troy zuřivě zuřil a vyhrožoval. Poklad, který ukradl, byl vzat od něj a zasazen do faraonovy pokladny, dokud se Menelaus nepřihlásí; a Parisovi bylo řečeno, že musí odlézt okamžitě ve své lodi po Nilu před svítáním následujícího dne. "Opravdu odjedu!" vykřikl, když mu poslal faraonův posel královský příkaz. "Ale bude to řeka, aby zachránila mou ženu před těmi, kdo by ji drželi přede mnou!" Přesto před sluncem se Trojská loď zrychlovala po řece pod Heliopolisema ještě další slunce se zvedalo na Velkém Zeleném moři a směřovalo na sever k Troii na okraji světa. Všechno to bylo velice podivné, nebo by si někdo z Aquaiusha myslel: ale Egypťanům to vůbec nebylo běžné. V noci předtím, než se pluk Troy vydal plachtu, dcera faraóna Setiho Tausertová poklekla modlitbou v chrámu Hathor, neboť byla vysoká kněžka této bohyně. Když poklekla, zdálo se jí, že chrám se otřásl a za ní svítilo velké světlo. Otočila se tváří samotného Thóta , velkého boha moudrosti a posla Amon-Re. "Neboj se," řekl Thoth, když Tausert padl na tvář před sebou. "Přišel jsem sem pracovat na vůli nejvyššího boha Amon-Re, otce všech nás - a podle jeho příkazu, který jednoho dne bude Egyptskou královnou, se musí dozvědět o všem, co se děje tuto noc, abys mohl svědčí o tom v příštích dnech, kdy přijde ten král Aquaiusha, který je opravdovým manželem Heleny, aby ji vedl domů. "Věz, že to je vůle Amon-Re, že Aquaiusha, mezi nimiž je uctíváno jménem Zeus, bude bojovat za velkou válku pro Helenu, která bude trvat deset let a skončí až v době, kdy město Troy leží ruiny. Pro krásu Helenové se bude bojovat - za prázdnou krásu, protože tu zůstává Helen, dokud nepřijde Menelaus. Ale dnes v noci já, kterého jméno Aquaiusha jmenuji Hermes třikrát velký, musí vyndat Ka, dvojče Heleny, její přízračná podoba, která má oklamat všechny oči a zdá se, že Paříž a všichni v Troii nejsou jiní než skutečná žena. Pro Ka z Heleny a ne pro Helenu se bude bojovat s Trojou velikou válkou a vůle Otce Božích a lidí bude dokončena. " Pak se Thoth vyhnul ze svatyně k buňce, kde sídlala Helen. A nyní světlo zářilo ve svatyni ještě jednou a Tausert ho viděl projít, po něm následoval Ka z Helen - tak jako samotná Helen, že nikdo nedokázal rozlišovat.Thoth vedl cestu, prošli skrz zavřené dveře "chrámu a tak dál přes noc, dokud se nedostali tam, kde loď ležela na nábřeží pod Memphisem. A tam Thoth , vezoucí formu Hermes, s nímž ho Paříž poznala, dodala Ka z Helenu do svých rukou. A velice se radoval, že Paříž odhodila ukotvovací lana a vydala se na Troy na sever. Přesto Helenová zůstala v chrámu Hathor v Memphisu. A jak roky prošly, většina Egypťanů zapomněla, jak tam přišla, a mnozí ji uctívali, protože Hathor přišel na zem v lidské podobě a většina z nich o ní hovořila jako o Podivném Hathorovi. Časem zemřel Seti. Jeho duch šel bydlet v síni Osiris a jeho tělo bylo položeno k odpočinku ve velkém hrobě pod Údolí králů v západních Thébách. V Egyptě se objevilo období potíží, když se jeho trůnu pokoušeli různí jeho synové. Ale nakonec Set-nakhte nosil Double Crown a držel pohromu a podvodníka - a jeho polovina sestra Tausertová seděla po boku jako egyptská královna. Set-nakhte dlouho nekraloval a když se také shromáždil u Osirise, jeho syn Rameses se stal Pharaohem z Egypta. To všechno, když Helenová sídlila v chrámu Hathor v Memphisu, a přestože to bylo skoro dvacet let od chvíle, kdy ji Paříž přivezl do Egypta, zdálo se, že vůbec nezestárala, ale byla ještě krásnější než kterákoli jiná žena na světě. Teď Seti i Set-nakhte věrně sledovali přísahu, která jí byla udělána. Ale mladý Rameses byl z jiného kovu a jakmile se stal Pharaohem, prohlásil, že si vezme Helenu a udělá ji královnu. "Může být pouze princezna z Aquaiusha," prohlásil. "Může být dávno manželkou jednoho z králů tohoto lidu - ale ona je stále nejkrásnější ze všech žen a bude moje!" Marně královna Tausertová se ho snažila přesvědčit proti tak zlému činu."Nechci nic, co by můj otec a můj dědeček mohli přísahat," zvolal."Přísahal jsem přísahu, s výjimkou jednoho, abych se oženil s Helenou!" "Ale," naléhal Tausert, "předpokládá se, že její manžel král Menelaus je stále naživu?" Ramesse to trochu potížilo a čekal, než se s Helenou vezme, dokud se jeho šéfové kouzelníci pro něj nezabudli. Zatímco to dělají, přišel k nám potopený námořník do řeky Memphis a klečel v Hathorově svatyni, aby se modlil za pomoc. Tausertová byla stále hvězdářkou Háhora a teď, když její syn byl Pharaoh, se vrátila, aby přebývala v chrámu. Takže když spatřila námořníka, který klečel ve svatyni, šla se zeptat, odkud přišel, a proč přišel do chrámu Hathor místo toho Hershefa, kde cizinci obvykle vyhledávali svatyni. "Jdu v poslušnosti k snu," odpověděl muž. "Hermes, kterého nazýváš Thoth , mě navštívil, když jsem spal a požádal mě, abych hledala Strange Hathor v jejím chrámu v Memphisu a vyprávěla celý můj příběh, aniž bych skrývala nic." "Mluv," odpověděl Tausert, "a nic se nebojí. Divný Hathor sedí skrytý ve svatyni a slyší vše, co mi říkáte. " "Tak tedy vím," řekl námořník, "že jsem Menelaus, král Sparty. Troy padla před několika lety a od té doby jsem tam a tam moje plavidla vyfoukané sem a tam kolem moří. Nakonec jsem přišel na mou loď k ústí Egyptské řeky a se mnou byla moje žena krásná Helen, kterou ukradl Paříž a zachránil koho válku bojoval. Ostatní moje lodě zakotvily za Ostrovem Pharos, ale já jsem se plavil do ústí Nilu a tam byla moje loď zasažena náhlým bouřím větru a zničena na malém ostrově. "Všichni jsme bezpečně unikli na břeh a hledali jsme úkryt v některých jeskyních v okolí. Helen a já jsme byli v jedné jeskyni sami - a když jsem se probudila ráno, zmizela. Celý den jsme ji hledali, ale nebyla stopa.Nemohla opustit ostrov, protože řeka byla hluboká a divoká po celém obvodu a my jsme si jen mysleli, že se příliš přiblížila k vodnímu okraji a byla unesena krokodýlem. "Byla jsem v zoufalství. Bojovat po dobu deseti let v Troy, aby vyhrál Helen; aby se po sedmi letech potloukala na moři a snažila se přivést ji do Sparty - a pak ji ztratit takhle se zdálo nesnesitelné. Byl jsem pokoušen, abych spadl na svůj meč a hledal ji na polích asfodelu, kde vládne Hades, kterého nazýváš Osiris . "Potom, když jsem položil smutek na svou ztrátu, mi se Hermes ukázal."Nezoufejte, Menelause," řekl. "Všechno, co se stalo, je podle vůle Zeusu." Helena není pro tebe ztracena - nebyla nikdy nalezena, ráno vás přiveze lodí Egypťanů do Memphisu, kde hledá Helenu v chrámu Strange Hathor. chrámu a vyprávěj všem tvým příběhem kněžce - a najdeš pravou Helenu. " "Všechno, co jsem udělal. Na druhý den na ostrov přijela na ostrov a vynesla nás do řeky do Memphisu - a tady klečím, když mi Hermes na mě upozornil. " "Král Sparty," pravil Tausert vážně, "vůle Amon-Re, kterou nazýváš Zeus, je splněna. Před sedmnácti lety, když byl dobrý bůh můj otec Seti Merneptah Pharaoh, byla Pařížská Trojská knížeta odvezena svou lodí do Nilu a Thoth, moudrý, kterého nazýváš Hermesem, rozhodl, že Helenová zůstane tady v bezpečí a poctě, dokud nepřijedete pro ni, a tady stále přebývá. " "Ale kněžky," zašeptala Menelaus, "Helen šla s Paříží do Troy! Vyhodili jsme Troii a já jsem odnesla Helen na mou loď. Byla se mnou až před dvěma dny, když zmizela z ostrova. Jak mohla být tady od té doby, co ji Paříž ukradla z mého paláce ve Spartě? " "Podle vůle Amon-Re byl Ka z Helenu vytažen Thothem a poslán s Paříží," odpověděl Tausert. "Pro dvojí, pouhou duchovní formu jste se o Aquaiusha bojovali a Troy padali. Tady je Helen! " Když promluvila, Tausert odtáhla záclony svatyně a Helen vystoupila s roztaženými rukama - krásnou Helenou, odloučenou po letech obléhání a putování, nebo z nežádoucí lásky Paříže. Jako muž ve snu Menelaus vzal Helenu do náruče a přitiskl ji, jako by cítil, zda je stín nebo žena. "Helen!" zamumlal. "Bydlel jste tady po všechny ty roky, zatímco Paříž nesl jen trochu vzduch do Troy? Bojovali jsme a zemřeli jsme pro pouhý eidolon , kouzelnou podobu, ne skutečnou ženu? Opravdu má magie Egypťanů větší, než jsme si mysleli - a v Řecku se o nich mluví jako o nejmoudřejších ze všech lidí! " Pak Helen řekla: "Můj pane a moje láska, ještě nejsme v bezpečí. Ačkoli jsem zde po celou tu dobu pobývala poctěná a nepoškozená, na mě náhle přišlo velké nebezpečí. Nový faraon, Rameses, syn této dámy, můj ochránce Tausert, si přeje, abych se stal jeho ženou - a dnes přijde na jeho odpověď: zda budu jeho dobrovolně nebo silou. " "Tato královská dáma, královna Tausertová - upřednostňuje zápas?"zeptal se Menelaus. Tak málo, "odpověděl Tausert," že udělám všechnu svou moc, abych vám pomohl oběma uniknout z Egypta - za předpokladu, že na Rameseseho syna nebude žádná škoda. " Tři z nich promluvili a navrhli odvážný plán. V poledne přišel Rameses Faraon do Hathorova chrámu, aby si vyžádal spravedlivou Helen jako svou nevěstu. Najal ji oblečenou v truchlících oděvech se svými vlasy visícími volně, zatímco Menelaus, ještě ostříhaný a neoholený jako námořník ztroskotaný námořníkem, stál s úctou v malé vzdálenosti a královna Tausertová se snažila utěšit Helenu. "Co tady vyrazilo?" zeptal se Rameses. "To, proč jsi se modlil, synu," odpověděl Tausert. "Tenhle člověk je posel, kterého byste měl přivítat. Byl to námořník, který přišel z Troy na lodi Menelause ze Sparta, který byl princ Aquaiusha, který byl manželkou Helenu. Loď, ve které plula, byla zničena na ostrově Pharos a Menelaus je mrtvý. " "Je to pravda, cizinec?" zeptal se Rameses. "Faraon - život, zdraví, síla pro tebe!" odpověděl Menelaus, klečel před ním egyptským způsobem. "S vlastními očima jsem viděl, jak se na skalách rozlévá a vlny nesou své rozbité tělo na moře." "Tak, Helen, nic mezi námi není!" zvolal Rameses. "Jen vzpomínka na toho, kdo byl můj manžel," odpověděla Helen. "Tvé smutek nemůže být po všech těch letech skvělý." "Přesto byl mým manželem a velkým králem mezi mými lidmi Řekové a já bych ho oplakával a zaplatil mu řádné pohřební obřady, aby jeho duch mohl být v klidu a přebývat se v zemi, kde Hades vládne. Proto vás prosí, abyste mě uctívali, neboť král by měl být poctěn, i když jeho tělo je ztraceno v hlubokém moři. " "Že to udělám ochotně," řekl Rameses. "Musíte pouze pověřit a všechno bude vykonáno, jak si přejete. Nevím o pohřebních zvycích Aquaiushy, takže mě musíš poučit. " "Musím mít loď," řekla Helen, "dobře zařízená s jídlem a vínem na" pohřební slavnost a velkým býkem, který obětoval duchu svého manžela.A musím mít také poklady - ty, které si Paříž dlouho ukradl z manželského paláce, když mě odnesl. Tenhle námořník a jeho společníci ve vraku by mě měli doprovázet, protože vědí vše, co je třeba udělat, a to bude vyžadovat mnoho mužů, aby vykonali oběť. Musím je doprovázet, abych mluvil o slovech a nalil poslední dar duše mého manžela - a to všechno musí být provedeno na moři, ve kterém leží jeho tělo, neboť jen jeho duch může najít odpočinek v oblasti Hádes - a až tehdy můžu být tvou nevěstou. " Ve své touze vyhrát Helenu, Rameses souhlasila se všemi, co se zeptala.Loď byla naložena poklady, které Seti vzal z Paříže; řeckí námořníci, mezi nimi Menelaus, přinesli na palubu velkého obětního býka a vzali ho na vědomí; Helen, oblečená v truchlícím trusu, stála v přídi lodi, sluneční světlo blikalo na červeném hvězdicovém kameni, který nosila - a loď rychle vyrazila dolů po Nilu a vyšla k moři u Canopusu. Ale příští den přišel posel, obarvený solankou a prachem cesty, a klečel před Ramesesem a plakal: "Ó Pharaoh - život, zdravotní síla je pro tebe! - že námořník Aquaiusha, který přišel se zprávou o smrti Menelause, nebyl nikdo jiný než sám Menelaus! Když byla loď dobře na Velkém Zeleném moři za Canopusem, Aquaiusha skutečně obětoval býka - ale bohu moře, aby jim poskytl bezpečný průchod zpět do Řecka.

Pak nás chytili z Egypta, kteří byli na lodi a odhodili nás do moře, abychom se plavali zpátky do Memphisu a řekli vám, ó Pharaoh, že byla splněna vůle Amon-Re a Thoth a Helen, bezpečná jak z Paříže Trojana a od vás byl na zpáteční cestě zpátky do Sparty se svým zákonným manželem, Menelausem. " Nyní v jeho hněvu a zklamání Rameses chtěl Tauserta zabít jeho matku, protože si uvědomil, že o Menelause ví, a pomohla mu zabít Helenu. Ale v ten večer se mu objevil Thoth s ibisami a řekl: "Faraon Rameses, všechny tyhle podivné události byly podle vůle Amona Reho, boha a otce všech faraonů. Svou vůlí Helen přinesla do Egypta; na jeho příkaz jsem vytáhl její Ka a poslal ho s Paříží, abych ho podvedl a všichni Aquaiusha a Mořské národy; a přinesl to, že Helenová by měla být obnovena na svého manžela a poslána k ní domů s ním as poklady, které Paríž ukradl. " Pak faraon Rameses sklonil hlavu k vůli Amon-Re a hromadil větší pocty ještě na své matce-královně Tausert, vysoká kněžka Hathor.

(volně přeloženo)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama